...

کارخانه تولید پریفرم های PET شرکت پولاد پویش-روز

...

کارخانه تولید پریفرم های PET شرکت پولاد پویش-شب

...

محوطه بارگیری و باسکول

...

سالن تولید شماره 1:خطوط تولید رباتیک

...

سالن تولید شماره 1: ماشین های تزریق پلاستیک بورچ مخصوص مواد PET

...

سالن تولید شماره 1: ماشین های تزریق پلاستیک بورچ مخصوص مواد PET

...

سالن تولید شماره 1: ماشین های تزریق پلاستیک بورچ شرکت پولاد پویا مخصوص مواد PET

...

سالن تولید شماره 1: ماشین های تزریق پلاستیک بورچ شرکت پولاد پویا مخصوص مواد PET

...

دستگاه تزریق پلاستیک بورچ مدل BT400 مخصوص مواد PET

...

انبار نگهداری محصولات تولید شده کارخانه پولاد پویش